6.8.08

பூ மனம்...

பூவைப் போல் தான்
மனமும்
வாசமிக்கதும்
வாடக்கூடியதும்...

No comments: