20.8.09

பூ மழை...

மழையில் மகிழ்ந்தாடுகிறது மல்லிகை
மனசெங்கும் வாசனை...
மழை வாசனையும்
பூ வாசனையும்...

No comments: