29.7.08

மழையில்...

மழையில் உயிர்க்கும்
தொட்டாற் சிணுங்கி
மழைக்கும் சிணுங்கும்...

1 comment:

jAck said...

Hi PG,

How are you man....

Welcome to blogging. BTW did you check out my blog.

Check it out at www.gscurrentaffairs.blogspot.com

Jack