4.8.08

வாழ்க்கை...

நீரலைகளில்
துடுப்பசைத்து
மிதந்து செல்லும்
சிறு படகென
நகர்கிறது வாழ்க்கை
அழகாக...

No comments: