27.8.08

நனைந்து கொள்ளுங்கள்....

என் அன்பினைச் சுமந்து வருகின்றன
மழை மேகங்கள்...
நனைந்து கொள்ளுங்கள்...

No comments: