2.8.08

வெயில் மழையாய்...

வெயில் பெய்தது
மழை அடித்தது
வெயில் மழையாய்
நினைவலைகள்.
நகர்கிறது பொழுது...

No comments: