4.8.08

வலி...

பிரிவின் துயரம்
மனசெங்கும்
வலிகள் மட்டுமே
பழக்கமாகின்றன...

No comments: