2.8.08

பயணம் செய்யும் மேகம்...

நான் பயணம் செய்யும் மேகம்
எனது பயணம்
மேகம் பொழியும் மழை

No comments: