2.8.08

மனசு...

நினைவுகளுக்குத்
தெரிவதில்லை
மனசின் மனசு...

No comments: